Kas ir nepieciešams lai varētu iegādāties šaujamieroči vai lielās  enerģijas (virs 12džouliem)  pneimatiskie ieroči.

Ieroča iegādāšanās atļaujas un ieroča glabāšanas atļaujas vai ieroča nēsāšanas atļaujas saņemšana

Lai varētu iegādāties medību, sporta vai pašaizsardzības šaujamieroci vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci, ir nepieciešams saņemt ieroča iegādāšanās atļauju un pēc ieroča iegādes un reģistrācijas – ieroča glabāšanas vai nēsāšanas atļauju.

Ieroča atļaujas saņemšanai personai ir jāvēršas Valsts policijas reģionālajā pārvaldē atbilstoši savai deklarētajai dzīvesvietai vai nekustamā īpašuma atrašanās vietai, kurā paredzēta ieroča un munīcijas glabāšana.

Prasības ieroča iegādāšanās un ieroča glabāšanas atļaujas vai ieroča nēsāšanas atļaujas saņemšanai

Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likuma 22.panta pirmā, otrā un trešā daļa nosaka šādas prasības, kas jāizpilda, lai varētu saņemt šaujamieroča un lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādāšanās atļauju:

- Pirms šaujamieroča (izņemot medību šaujamieroča) vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča pirmreizējas iegādāšanās personai ir jānokārto kvalifikācijas pārbaudījums attiecībā uz ieroču un munīcijas aprites kārtību un jāapliecina prasme rīkoties ar ieroci (Ieroču eksāmens):

Pārbaudījums par ieroču un munīcijas aprites kārtību un prasmi rīkoties ar ieroci

Pārbaudījums par ieroču un munīcijas aprites kārtību un prasmi rīkoties ar ieroci (ieroču eksāmens) notiek vienu reizi nedēļā Rīgā, Klijānu ielā 4 - trešdienās no plkst.14.00.

Lai varētu kārtot ieroču eksāmenu, personai iepriekš ir jāpiesakās pa tālruņa numuru 67208303 vai sūtot pieteikumu uz e-pasta adresi: [email protected].

Ieroču eksāmens ir maksas pakalpojums!

Līdz noteiktajai ieroču eksāmena kārtošanas dienai personai ir jāsamaksā noteiktā maksa par pārbaudījuma kārtošanu - 65,46 EUR (maksā par atkārotu eksāmena kārtošanu – 53.30 EUR.)

Ieroču eksāmens ir jākārto valsts valodā!

Ieroču eksāmens ir jākārto:

- personām, kuras vēlas saņemt ieroča glabāšanas, nēsāšanas vai kolekcijas atļauju:

a) pašaizsardzības šaujamierocim;

b) darba (dienesta) šaujamierocim;

c) sporta šaujamierocim un lielas enerģijas pneimatiskajam ierocim.

- Pirms medību šaujamieroča iegādāšanās personai ir jāsaņem mednieka apliecība

Mednieka apliecību izsniedz Valsts meža dienests personām, kas nokārtojušas attiecīgu eksāmenu mednieku eksaminācijas komisijā (skat. Medību likumu un Ministru kabineta 2004.gada 2.marta noteikumus Nr.110 „Noteikumi par mednieku un medību vadītāju apmācības kārtību, zināšanu un praktisko iemaņu pārbaudes programmu, kā arī mednieka apliecības un medību vadītāja apliecības izsniegšanas kārtību”).

- Pirms vītņstobra medību šaujamieroča iegādāšanās personai ir jānokārto arī praktiskais eksāmens šaušanā ar garstobra—vītņstobra medību šaujamieroci.

Praktiskais eksāmens šaušanā ar garstobra—vītņstobra medību šaujamieroci nav jākārto personai, kurai šāds šaujamierocis ir bijis reģistrēts pēdējo piecu gadu laikā (skat. Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likuma 22.panta trešo daļu).

- Paredzētajā ieroča un munīcijas glabāšanas vietā (adresē) jānodrošina ieroča un munīcijas glabāšanas apstākļi (jāierīko metāla seifs vai metāla skapis (metāla kaste), vai cita materiāla speciāli šaujamieroča glabāšanai paredzēts rūpnieciski ražots seifs

Lai saņemtu ieroča iegādāšanās atļauju fiziskajai personai ir jāiesniedz iesniegums (atbilstoši MK noteikumu Nr.1011 1.pielikumam) Valsts policijas reģionālajā pārvaldē atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai vai nekustamā īpašuma atrašanās vietai, kurā paredzēta ieroča un tā munīcijas glabāšana.

Iesniegumu var iesniegt personīgi Valsts policijas struktūrvienībā, nosūtot pa pastu vai elektroniska dokumenta veidā.

Iesniegumā ir jānorāda:

1. vārdu, uzvārdu un personas kodu;

2. kontaktinformāciju – deklarēto dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi (ja ir);

3. tā ieroča kategoriju un lietojuma veidu, kādu paredzēts iegādāties;

4. šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādes iemeslus (pamatojumu ieroča iegādei, glabāšanai, nēsāšanai);

5. ieroču atļaujas veidu, kādu vēlas saņemt (ieroča glabāšanas vai ieroča nēsāšanas atļauju);

6. paredzamo ieroča un munīcijas glabāšanas vietu (adresi);

7. ieroču eksāmena apliecības numuru un izsniegšanas datumu (tikai pašaizsardzības vai sporta šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādei, kā arī medību šaujamieroča iegādei personai, kurai iepriekš ieroča glabāšanas vai nēsāšanas atļauja anulēta par ieroča vai munīcijas iegādāšanās, reģistrēšanas, glabāšanas, nēsāšanas vai realizēšanas noteikumu pārkāpumiem vai kurai bija ierobežotas (atņemtas uz laiku) ieroču iegādāšanās, glabāšanas vai nēsāšanas tiesības);

8. Valsts meža dienesta izsniegtās mednieka apliecības numuru un izsniegšanas datumu (tikai B, C vai D kategorijas medību šaujamieroča iegādei);

9. Valsts meža dienesta izziņas par mednieku eksaminācijas komisijā nokārtotu praktisko eksāmenu šaušanā ar garstobra–vītņstobra medību šaujamieroci numuru un izsniegšanas datumu (tikai B vai C kategorijas garstobra–vītņstobra medību šaujamieroča iegādei);

10. iesniegumam pievienotos dokumentus.

Iesniegumam ir jāpievieno:

1. fotogrāfija (3 x 4 cm), kurā persona fotografēta ne senāk kā pirms sešiem mēnešiem;

2. atzinumi (izziņas) par fiziskās personas veselības stāvokli:

a) psihiatra izziņa, narkologa izziņa un ģimenes ārsta, kura pacientu sarakstā fiziskā persona ir reģistrēta un veselības aprūpē atrodas vismaz sešus mēnešus, izziņa;

vai

b) īpašas ārstu komisijas atzinums – medicīniskās komisijas izziņa;

3. apliecības kopija par pirmās palīdzības pamatzināšanu 12 stundu apmācības kursa beigšanu ar triju stundu zināšanu pārbaudi vai medicīniskās izglītības dokumenta kopija, vai izglītības iestādes diploma un sekmju izraksta kopija, kas apliecina, ka minētā persona ir apguvusi atbilstošu mācību kursu šajā izglītības iestādē;

4. dokumenta kopija, kas apliecina, ka īpašums vai kopīpašums, kurā paredzēts glabāt ieroci un munīciju, pieder attiecīgajai personai (ja attiecīgais īpašums vai kopīpašums nav fiziskās personas deklarētā dzīvesvieta);

5. mantojuma tiesības apliecinoša dokumenta kopija (šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča saņemšanai mantojumā);

6. sporta organizācijas izziņau, ka fiziskā persona nodarbojas ar sporta veidu, kas saistīts ar šaušanu (tikai B, C vai D kategorijas garstobra–gludstobra sporta šaujamieroča iegādei);

7. Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzītas ar šaušanas sporta veidu saistītas sporta federācijas izziņa, kas apliecina, ka fiziskajai personai ir vismaz trīs gadus ilgs reģistrētas sporta organizācijas biedra stāžs sporta veidā, kas saistīts ar šaušanu, un vismaz otrā sporta klase šaušanā (tikai B vai C kategorijas vītņstobra sporta šaujamieroča iegādei).

 

Atļauja šaujamieroču vai lielās enerģijas pneimonisko ieroču iegādei, glabāšanai vai nešanai ir aizliegts izsniegt sekojošai personai:

- kam ir sodāmība par kriminālo pārkāpumu triju gadu laikā pēc soda izciešanas;

- kam ir divas vai vairāk sodāmības par kriminālo pārkāpumu (neatkarīgi no soda anulēšanas vai atcelšanas);

- kam ir sodāmība par nozieguma īstenošanu (neatkarīgi no soda anulēšanas vai atcelšanas);

- kam ir konstatēti psihiskie traucējumi, vai kam tādi bija kontrastēti agrāk un ir medicīniskā prognoze par to atkārtotības iespējām, vai kas atrodas uzskaitē (reģistrā) alkoholisma, narkomānijas vai toksikomānijas medicīnas iestādē;

- kas, fizisko trūkumu rezultātā, nav spējīgs izmantot šaujamo ieroci vai lielās enerģijas pneimonisko ieroci;

- kas pēdējo divu gadu laikā pakļāvās administratīviem sodiem par pārkāpumiem, kas ir saistīti ar alkohola, narkotisko, prihotropo vai toksisko vielu lietošanu, par sīko huligānismu, vai par kādu Valsts policijā ir ziņas par to, ka viņa ierocis tika ļaunprātīgi izmantots vai arī kas minēja nepamatotus iemeslus ieroča iegādei;

- par kuru valsts policijai, prokuratūrai vai valsts drošības iestādēs ir ziņas, kas apmierina šīs personas piederību aizliedzošiem kara vai bruņotiem grupējumiem, sabiedriskām organizācijām (partijām) vai to apvienošanām, nereģistrētiem likumā paredzētā kārtībā;

- kam nav deklarētas (nereģistrētas) dzīves vietas;

- kas nav piesaistīts kriminālatbildībai par kriminālās darbības veikšanu.

- ja Jums rodas šaubas un kādreiz bija likuma pārkāpumu, uz kuru pamata var atteikt atļaujas izsniegšanā, Jūs to uzzināsiet tikai pēc šaujamā ieroča iegādes pieteikuma un visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas.

 

Gāzes ieroči

Gāzes ieroču iegādei Jums būs nepieciešama derīga pase vai ID karte, lai apliecinātu, ka Jūs esat sasnieguši 18 gadu vecumu  un lai pārdevējs varētu korekti norakstīt Jūsu personas datus, kas kopā ar ieroča sērijas numuru nedēļas laikā tiks aizsūtīti uz Valsts Policiju. Tas tiek darīts, lai piereģistrētu ieroci uz Jūsu vārda un šī ir obligāta procedūra gāzes ieroča iegādei. 

Pneimatiskie ieroči (līdz 12 jouliem), Airsoft ieroči

Pneimatiskā ieroča un Airsoft ieroču iegādei, Jums ir nepieciešama tikai pase, lai apliecinātu, ka Jūs esat sasnieguši 18 gadu vecumu.

Naži, gāzes ieroču munīcija, pašaizsardzības līdzekļi

Lai iegādāties elektrošokerus, nažus, citus pašaizsardzības līdzekļus un munīciju gāzes un pnemaitiskiem ieročiem, Jums jābūt sasniegušam 18 gadu vecumu.

Gāzes baloniņi

Lai iegādāties gāzes baloniņus, Jums jābūt sasniegušam 16 gadu vecumu.

Pirotehnikas izstrādājumi

1.klases pirotehnikas iegādei Jums ir jābūt sasniegušam 14 gadu vecumu.

2. un 3. klases pirotehnisko izstrādājumu iegādei Jums ir nepieciešama pase, vadītāju apliecība vai ID karte, kas apliecina, ka esat sasniedzis 18 gadu vecumu.